Chính sách thuế mới Nghị Định 91/2014/NĐ-CP

click here Доставка грузов из Аргентины Các Doanh nghiệp lưu ý về chính sách thuế mới dưới đây. Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) nhận hỗ trợ kê khai thuế, tư vấn thủ tục về thuế, xử lý thuế, kế toán thường xuyên cho Doanh nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH 91/2014/NĐ-CP về Sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Nghị định quy định về thuế:

Theo đó, Nghị định 91/2014 bổ sung, sửa đổi một số điều của các Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 218/2013/NQ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Nghị định 209/2013/NQ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng; Nghị định 65/2013/NQ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Một trong những điểm đáng chú ý trong Nghị định mới là chuyển khai thuế GTGT từ tháng sang quý. Qua đó, giảm số lần khai thuế GTGT từ 12 lần/năm xuống còn 4 lần/năm đối với người nộp thuế có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống.

Bên cạnh đó, bỏ quy định về khai thuế TNDN theo quý mà chỉ cần thực hiện khai quyết toán năm, theo đó số lần khai thuế TNDN sẽ giảm từ 5 lần/năm xuống còn 1 lần/năm.

Đồng thời, bổ sung quy định về đối tượng được áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 11 năm 2014.

Luật sư Cao Hải Nam

Các Bình Luận:

Bình luận: