Thủ tục ghi nhận, sửa đổi, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN

http://www.busanskycar.com/recall/kupit-gertruda-donetsk.html Công ty TNHH Luật Cao Hải Nam và Cộng sự – Luật Liên Minh (Liên Minh Law Firm) với nhiều năm kinh nghiệm và đội ngũ luật sư có am hiểu sâu rộng về các kiến thức pháp lý xin đưa ra thủ tục ghi nhận, sửa đổi, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện SHCN để Quý khách hàng có nhu cầu tham khảo. Nếu có bất cứ yêu cầu gì cần tư vấn về vấn đề này hay các vấn đề pháp lý khác, Quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty chúng tôi để được tư vấn miễn phí và được cung cấp dịch vụ một cách tốt nhất.

get link Cơ sơ pháp lý:

Thủ tục ghi nhận, sửa đổi, xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được quy định cụ thể tại Mục 2 Chương III của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp.

1. Thủ tục ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
Để chính thức được thực hiện quyền đại diện cho người nộp đơn trước Cục Sở hữu trí tuệ, tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải làm thủ tục ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp theo quy định tại điểm này

follow site
thủ tục công bố chất lượng sản phẩm

1.1 Hồ sơ yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp vào Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp phải gồm các tài liệu sau đây:
  • 02 bản http://visionlustres.com.br/figureout/6-gramm-marihuani-eto-skolko.html Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 03-YCGN quy định tại Phụ lục E của Thông tư này;
  • Danh sách thành viên có chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức; có kèm theo bản sao quyết định tuyển dụng/hợp đồng lao động đối với từng thành viên nói trên;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức;
  • Bảng phí dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức;
  • Văn bản uỷ quyền đại diện của người đứng đầu tổ chức cho một trong các thành viên trong danh sách nêu trên (nếu cần);
  • Chứng từ nộp lệ phí.
1.2 Trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành việc xem xét hồ sơ đề nghị ghi nhận tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp tương tự như thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.


thủ tục đăng ký vệ sinh an toàn thực phẩm

2. Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
2.1 Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp có quyền yêu cầu Cục Sở hữu trí tuệ ghi nhận các thay đổi liên quan đến tên, địa chỉ của tổ chức, thành viên trong danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp của mình.
2.2 Hồ sơ yêu cầu ghi nhận việc sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phải gồm các tài liệu sau đây:
  • 02 bản Tờ khai yêu cầu ghi nhận sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, làm theo mẫu 04-YCSĐ quy định tại Phụ lục E của Thông tư;
  • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đã được sửa đổi của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp (trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của tổ chức);
  • Quyết định tuyển dụng hoặc quyết định chấm dứt hợp đồng lao động đối với người đại diện sở hữu công nghiệp là thành viên của tổ chức (trường hợp thay đổi thành viên trong danh sách người đại diện sở hữu công nghiệp của tổ chức);
  • Chứng từ nộp lệ phí.
2.3 Thủ tục xử lý hồ sơ yêu cầu sửa đổi thông tin về tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp được tiến hành tương tự như thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.
3. Thủ tục xoá tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp: Trong các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 156 của Luật Sở hữu trí tuệ, Cục Sở hữu trí tuệ ra quyết định xoá tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; ghi nhận xoá tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp trong Sổ đăng ký quốc gia về đại diện sở hữu công nghiệp; thông báo về việc xoá tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức đó; công bố việc xoá tên trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ký quyết định.

Các Bình Luận:

Bình luận: