Những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi sử dụng lao động

Đôi khi trong quá trình sử dụng lao động, các doanh nghiệp thường mắc phải một số vi phạm mà đôi khi lại không hề chú ý. Hãy cùng xem xét những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi sử dụng lao động thông qua bài viết dưới đây.

click here Thử việc

Trường hợp doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận về thử việc thì thỏa thuận này có thể được lập thành hợp đồng thử việc.

Pháp luật về lao động hiện tại chỉ quy định chung rằng khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động, mà không có hướng dẫn cụ thể. Do đó các doanh nghiệp khi ký kết hợp đồng thử việc với người lao động cần lưu ý đến cơ chế của doanh nghiệp khi xác định đối với việc làm thử thì như thế nào được xem là đạt yêu cầu của công ty, nội dung này doanh nghiệp cũng nên trao đổi với người lao động để đảm bảo tính minh bạch, khách quan tránh tranh chấp có thể xảy ra nếu người lao động không đạt yêu cầu doanh nghiệp đặt ra sau khi kết thúc hợp đồng thử việc.

http://www.clinicajc.com.br/revengeful/psihodeliki.html Nội quy lao động

Doanh nghiệp có từ 10 lao động trở lên phải có nội quy bằng văn bản và phải được đăng ký tại cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh. Nội quy lao động phải được thông báo đến người lao động và những nội dung chính phải được niêm yết ở những nơi cần thiết tại nơi làm việc.

Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động

Doanh nghiệp được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động, nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm trong một số trường hợp luật định và phải báo cho người lao động biết trước ít nhất 3 ngày làm việc. Nếu tiền lương công việc cũ cao hơn tiền lương công việc mới thì phải giữ nguyên mức tiền lương cũ trong 30 ngày làm việc. Mức tiền lương công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Trừ lương

Trong trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị hoặc có hành vi khác gây thiệt hại tài sản của doanh nghiệp nhưng không nghiêm trọng do sơ suất với giá trị không quá 10 tháng lương tối thiểu vùng, doanh nghiệp được quyền khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại.

Giữ bản chính giấy tờ

Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, doanh nghiệp không được giữ bản chính giấy tờ tùy thân, văn bằng, chứng chỉ của người lao động.

 

Các Bình Luận:

Bình luận: