Thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án gắn với thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chia, tách doanh nghiệp

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sau khi chia, tách doanh nghiệp, đăng ký cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (Giấy Chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp) để thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

Dự án có quy mô vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện;

Dự án thuộc diện thẩm tra đầu tư, bao gồm: Dự án có quy mô vốn từ 300 tỷ đồng Việt Nam trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện; Dự án có quy mô vốn dưới 300 tỷ đồng Việt Nam và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và Phụ lục III Nghị định số 108/2006/NĐ – CP; Dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ mà Việt Nam chưa cam kết trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; Dự án sản xuất, dự án có sử dụng đất; Dự án trong các lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 108/2006/NĐ – CP.

http://aogmt2.com/either/lirika-v-novoshahtinske.html 1. Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ

Công dân, tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Sở KH&ĐT: Giải quyết hồ sơ:

+   Thụ lý hồ sơ;

+   Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần);

+   Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, thông báo tình trạng đang xử lý của hồ sơ hoặc phê duyệt/trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

http://reportes.protegerup.com.mx/pilot/lirika-v-novoaltayske.html 2. Thành phần hồ sơ:

Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;

Quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu doanh nghiệp hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chia, tách doanh nghiệp (Quyết định chia, tách công ty phải được gửi đến tất cả các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thông qua quyết định);

Dự thảo Điều lệ;

Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư;

Bản sao Hợp đồng liên doanh, Hợp đồng hợp tác kinh doanh và văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có);

Danh sách thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần kèm theo giấy tờ xác nhận tư cách pháp lý của các nhà đầu tư mới:

+   Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy tờ tương đường khác của nhà đầu tư là tổ chức (đối với nhà đầu tư nước ngoài phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký và được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định); Quyết định ủy quyền kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác của người đại diện theo ủy quyền;

+  Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của nhà đầu tư là cá nhân: Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực hoặc Giấy đăng ký tạm trú do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp;

Báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp đến thời điểm điều chỉnh;

Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định;

Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác)

3. Thời hạn giải quyết

– 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp dự án thuộc diện đăng ký đầu tư;

– 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ đối với trường hợp dự án điều chỉnh thuộc diện thẩm tra hồ sơ;

– 37 ngày làm việc đối với trường hợp dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ.

4. Cơ quan thực hiện

– Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND Thành phố Hà Nội / Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

– Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

– Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội …)

Các Bình Luận:

Bình luận: