Thủ tục thẩm tra cấp, điều chỉnh giấy phép (giấy chứng nhận) đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa (MBHH), Giấy phép kinh doanh (GPKD) và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (CSBL)

source link Thủ tục thẩm tra cấp/điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa (MBHH), Giấy phép kinh doanh (GPKD) và Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (CSBL) (Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận ĐKKD)

стаф в Новотроицке Phạm vi, đối tượng áp dụng:

–          Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam thành lập doanh nghiệp để thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH;

–          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư, nay bổ sung quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH;

–          Nhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy CNĐT thực hiện hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH, có dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác hoặc tham gia đầu tư dự án thuộc tổ chức kinh tế khác, để thực hiện hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH

–          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy CNĐT để thực hiện hoạt động MBHH, nay điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH

–          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất.

–          Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thành lập chi nhánh để thực hiện hoạt động MBHH hoặc lập CSBL gắn với thành lập chi nhánh

–          Hoạt động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam để thực hiện hoạt động MBHH và các hoạt động liên quan trực tiếp đến MBHH

–          Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp giấy phép lập CSBL theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP.

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ:

–          Công dân, tổ chức: nộp hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”, nhận giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

–          Sở KH&ĐT: tiếp nhận hồ sơ, trả giấy hẹn cho công dân, tổ chức.

Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+     Thụ lý hồ sơ.

+     Gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra, góp ý của các cơ quan liên quan (nếu cần).

+    Hoàn tất kết quả giải quyết hồ sơ (thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ, TB tình trạng đang xử lý của h/sơ hoặc phê duyệt / trình UBND Thành phố phê duyệt).

Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ: Công dân nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Bộ phận “một cửa”.

2. Thành phần hồ sơ

            Trường hợp cấp Giấy CNĐT/GPKD thực hiện quyền XK, quyền NK, hoạt động MBHH:

–          Hồ sơ thẩm tra cấp Giấy CNĐT hoặc Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy CNĐT

–          Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động MBHH.

–          Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện mục tiêu hoạt động MBHH.

–          Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN trong 2 năm liền kề đối với trường hợp doanh nghiệp đã được cấp Giấy CNĐT bổ sung thực hiện quyền XK, quyền NK, hoạt động MBHH.

–          Báo cáo tình hình thực hiện quyền XK, quyền NK đối với trường hợp doanh nghiêp đã được cấp Giấy CNĐT để thực hiện quyền XK, quyền NK, bổ sung hoạt động MBHH.

–          Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động MBHH của các dự án đã được cấp phép đối với trường hợpNhà đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy CNĐT thực hiện hoạt động MBHH có dự án đầu tư thành lập tổ chức kinh tế khác hoặc tham gia dự án đầu tư thuộc tổ chức kinh tế khác, để thực hiện hoạt động MBHH.

–          Đơn đề nghị cấp GPKD

            Trường hợp điều chỉnh / bổ sung nội dung thực hiện hoạt động MBHH trong Giấy CNĐT, GPKD

–          Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy CNĐT;

–          Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh;

–          Bản giải trình việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động MBHH.

–          Tài liệu chứng minh năng lực tài chính và kinh nghiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện nội dung điều chỉnh.

–          Chứng từ của cơ quan thuế về việc thực hiện nghĩa vụ thuế TNDN trong 2 năm liền kề.

–          Báo cáo tình hình thực hiện hoạt động MBHH.

            Trường hợp lập CSBL ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất / bổ sung nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ:

–          Hồ sơ thẩm tra điều chỉnh Giấy CNĐT.

–          Bản đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (Đối với trường hợp lập CSBL ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất)

–          Văn bản chấp thuận của UBND thành phố thông qua kết quả làm việc của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế (Đối với trường hợp lập CSBL ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất)

–           Báo cáo tình hình đầu tư, tình hình hoạt động của cơ sở bán lẻ đề nghị cấp Giấy phép lập CSBL (Đối với cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất đã được thành lập theo quy định của pháp luật nhưng chưa được cấp giấy phép lập CSBL theo quy định tại Nghị định 23/2007/NĐ-CP).

–          Đơn đề nghị cấp GPCSBL;

–          Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép lập cơ sở bán lẻ.

3. Thời hạn giải quyết

*    Giải quyết hồ sơ: 33 ngày làm việc đối với trường hợp cấp Giấy CNĐT thực hiện quyền XK, quyền NK, hoạt động MBHH, lập CSBL ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất; bổ sung nội dung thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa, nội dung hoạt động của cơ sở bán lẻ(khôngbao gồm thời gian kiểm tra nhu cầu kinh tế)

–          Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và ra Thông báo cho nhà đầu tư nếu hồ sơ phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế: .

–          Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ: Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.

–          Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương: UBND Thành phố quyết định việc cấp GCNĐT đồng thời là GPKD.

            Trường hợp lập CSBL ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất:

–          Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế (gồm đại diện Sở KHĐT, Sở Công Thương và các cơ quan ban ngành của TP) xem xét sự phù hợp của việc lập CSBL ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, kết quả làm việc phải được UBND Thành phố thông qua bằng văn bản.

–          Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về kết quả làm việc của Hội đồng kiểm tra nhu cầu kinh tế.

–          Trường hợp địa điểm phù hợp và được Hội đồng thông qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi hồ sơ xin ý kiến thẩm tra của các Bộ ngành liên quan và ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương.

      *   Giải quyết hồ sơ: 25 ngày làm việc đối với trường hợp điều chỉnh nội dung thực hiện hoạt động MBHH trong Giấy CNĐT, GPKD.

–          Trong thời hạn 03 ngày làm việc: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

–          Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ: Bộ Công Thương gửi ý kiến bằng văn bản về những vấn đề thuộc chức năng quản lý của mình.

–          Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được ý kiến chấp thuận của Bộ Công Thương: UBND Thành phố điều chỉnh nội dung MBHH trong Giấy CNĐT.

4. Cơ quan thực hiện

–          Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Thủ tướng Chính phủ / UBND Thành phố Hà Nội / Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội

–          Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

–          Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Bộ phận một cửa (Văn phòng Sở), Phòng Đầu tư nước ngoài thuộc Sở KH&ĐT Hà Nội.

–          Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan liên quan (các Bộ, các Sở, Ngành, UBND quận, huyện thuộc Thành phố Hà Nội …).

Các Bình Luận:

Bình luận: